Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Vedtekter

Da Slettaelva Grendehus ble stiftet i 1998, ble det laget vedtekter som skulle ligge til grunne for all virksomhet. Vedtektene har fått små justeringer underveis, og ble tilpasset ny lov om samvirkeforetak av 29.06.07 .På bakgrunnav disse vedtektene, driver vi utleie, og har tilpasset de regler og betingelser som er nødvendig for å drive en forsvarlig og lovlydig aktivitet. For å forandre en vedtekt, må saken behandles på 2 etterfølgenede årsmøter.    Er du interessert i vedtektene. Her kommer de.

Vedtekter for Slettaelva Grendehus SA tilpasset den nye Lov om samvirkeforetak av 29.06.07
Med endringer § 11, vedtatt på årsmøtet 25.04.17
§1 Sammenslutningsform og foretaksnavn                                                                                                                                            Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Slettaelva Grendehus SA.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.
§ 2 Forretningssted
Forretningskontoret er i Tromsø kommune.
§ 3 Virksomhet
Foretaket skal etablere og drive et grendehus på Slettaelva.
Foretaket har ikke erverv til formål.
Grendehuset skal stå åpent for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program, eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav. Huset disponeres for øvrig slik som andelslagets organer finner det formålstjenelig under hensyntagen til husets økonomi og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for.
Det opprettes et husfond for framtidig bruk på bygning og/eller større inventar. Disponering av husfondet kan kun gjøres etter 2 påfølgende årsmøtevedtak. Avsatte midler oppbevares på egen bankkonto.
§ 4 Andelsinnskudd
Andeler i foretaket tegnes av beboerne i området i form av kontantinnskudd på kr 100,-.
Det føres særskilt protokoll over medlemmene.
Andelsinnskuddet skal ikke forrentes.
Medlemmene har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding.
§ 5 Overdragelse av andelsinnskudd
Andelsinnskudd skal kunne overdras. Dette skal skje ved at andelsinnskuddet knyttes til vedkommende eiers eiendom på Slettaelva, og inngår i salget av denne.
§ 6 Medlemskontigent
Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
§ 7 Foretakets bessluttende organer
Foretakets besluttende organer er:
A: Årsmøtet
B: Styret.
§ 8 Ordinært årsmøte
Styret innkaller medlemmene til årsmøte hvert år innen april måneds utgang. Dato annonseres i dagspressen 4 uker før møtet. Sakspapirene legges ut på lagets nettside innen 2 uker før årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp må meddeles styret senest 3 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler følgende saker:
a: Styrets beretning for siste driftsår (kalenderår)
b: Regnskap og budsjett, og disponering av årsoverskudd
c: Valg
d: Eventuell endring av vedtektene.
e: Årsmøtet inngår avtaler om forretningsførsel og eventuelle andre saker som er nevnt i innkallingen.
Medlemmene møter med en -1- stemme pr. andelsinnskudd.. Vedtak gjøres med vanlig flertall av de avgitte stemmer.
§ 9 Anvendelse av årsoverskudd
Årsoverskuddet skal bare kunne brukes til godskriving av foretakets egenkapital.
§ 10 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det påkrevd, eller når det forlanges av 1/3 av medlemmene
Innkalling skjer som angitt i § 8, og det kan på møtet bare behandles saker som er nevnt i innkallingen.
§ 11 Styre
Foretaket ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.
Styret settes sammen av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et medlem.
Styret velges av foretakets årsmøte for 2 år. Av de som er valgt ved første valg, trer 2 ut etter et års forløp, deretter de som har tjenestegjort lengst.
Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav leder eller nestleder, er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leder stemme utslaget.
Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer de beslutninger som administrasjonen av foretakets anlegg gjør nødvendig.
Styret har ikke adgang til å selge, oppta lån, pantsette eller på annen måte behefte foretakets faste eiendommer, inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende foretakets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift.
Det vises til lov om samvirkeforetak §91, 3 ledd.
Over styrets forhandlinger føres det protokoll som underskrives av to av de fremmøtte, derav leder og en av de andre tilstedeværende medlemmer. I leders fravær underskrives protokoll av nestleder og en av de andre tilstedeværende medlemmer.
Styret binder foretaket ved lederens, eller i dennes fravær, nestlederens underskrift.
§ 12 Daglig leder
Foretaket skal drive sin virksomhet uten daglig leder.
§ 13 Regnskap og budsjett
Foretakets styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31. desember.
§ 14 Revisjon
Årsmøtet skal sørge for betryggende revisjon av foretakets bokførsel og disposisjoner.
§ 15 Endringer i vedtektene
Endring i vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Forslag fra medlemmene om endringer i vedtektene må være kommet til styret seinest en måned før årsmøtet.
Endring av § 3 i vedtektene må vedtas av 2 påfølgende årsmøter.
§ 16 Oppløsning
Årsmøtet kan vedta å oppløse foretaket.
For at oppløsning skal kunne vedtas kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmene er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert på møtet, kan oppløsning likevel vedtas, hvis 2/3 av de møtende på et nytt møte hvortil alle medlemmene er innkalt med minst en måneds varsel, stemmer for forslaget, og da uten hensyn til antallet av representerte stemmer.
Ved oppløsning skal regnskapet avsluttes.
Ved oppløsning skal foretakets verdier selges og alle gjeldsforpliktelser dekkes.
Gjenværende midler skal gå til formål som tilgodeser barn og ungdom på Slettaelva.
***