Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Velkommen til årsmøtet i Slettaelva Grendehus SA 2016

ÅRSMØTE 2016
Slettaelva Grendehus SA holder årsmøte på grendehuset
tirsdag 19. april 2016 kl. 19 00
Sakslisten består av vanlige årsmøtesaker, samt forslag til andregangsvedtak
om å benytte midler av husfondet til takreparasjoner. Alle saksdokumenter
legges ut på vår hjemmeside www.slettaelvagrendehus.no innen 29 mars
2016.
Våre vedtekter omtaler årsmøtet som følgende:
§ 8 Ordinært årsmøte
Styret innkaller medlemmene til årsmøte hvert år innen april måneds utgang. Dato annonseres i
dagspressen 4 uker før møtet. Sakspapirene legges ut på lagets nettside innen 2 uker før årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp må meddeles styret senest 3 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler følgende saker:
a: Styrets beretning for siste driftsår (kalenderår)
b: Regnskap og budsjett, og disponering av
årsoverskudd

c: Valg i henhold til valgkommitèens instilling
d: Endring av vedtektene.
e:  Årsmøtet inngår avtaler om forretningsførsel og eventuelle andre saker som er nevnt i
innkallingen.

Alle som eier bolig på Slettaelva er medlemmer (andelseiere) i Slettaelva Grendehus SA.  Se vedtekter på siden » OM OSS»
Medlemmene møter med en -1- stemme pr. andelsinnskudd.. Vedtak gjøres med vanlig flertall av
de avgitte stemmer.
Er du interessert i aktiviteten på grendehuset «litt ditt»?
Velkommen!
Styret.