Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

Slettaelva Grendehus SA holder årsmøte på grendehuset onsdag 02 september 2020 kl. 20.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være i styret i hende innen 26. august 2020.
Våre vedtekter omtaler årsmøtet som følgende:
§ 8 Ordinært årsmøte
Styret innkaller medlemmene til årsmøte hvert år innen april måneds utgang. Dato annonseres i
dagspressen 4 uker før møtet. Sakspapirene legges ut på lagets nettside innen 2 uker før årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp må meddeles styret senest 3 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler følgende saker:
a: Styrets beretning for siste driftsår (kalenderår)
b: Regnskap og budsjett, og disponering av
årsoverskudd
c: Valg
d: Eventuell endring av vedtektene.
e: Årsmøtet inngår avtaler om forretningsførsel og eventuelle andre saker som er nevnt i
innkallingen.
Medlemmene møter med en -1- stemme pr. andelsinnskudd.. Vedtak gjøres med vanlig flertall av
de avgitte stemmer.
Er du interessert i aktiviteten på grendehuset «litt ditt»?
Velkommen!
Styret.

Publisert: tirsdag 28. mars 2017