Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 er blitt utsatt.
Slettaelva Grendehus SA holder årsmøte på grendehuset. Ny dato er
tirsdag 21. mai 2019, kl. 20.00
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 30. april i år.
Våre vedtekter omtaler årsmøtet som følgende:
§ 8 Ordinært årsmøte
Styret innkaller medlemmene til årsmøte hvert år innen april måneds utgang. Dato annonseres i
dagspressen 4 uker før møtet. Sakspapirene legges ut på lagets nettside innen 2 uker før årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp må meddeles styret senest 3 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler følgende saker:
a: Styrets beretning for siste driftsår (kalenderår)
b: Regnskap og budsjett, og disponering av
årsoverskudd
c: Valg
d: Eventuell endring av vedtektene.
e: Årsmøtet inngår avtaler om forretningsførsel og eventuelle andre saker som er nevnt i
innkallingen.
Medlemmene møter med en -1- stemme pr. andelsinnskudd.. Vedtak gjøres med vanlig flertall av
de avgitte stemmer.
Er du interessert i aktiviteten på grendehuset «litt ditt»?
Velkommen!
Styret.

Publisert: tirsdag 28. mars 2017